“چرا روایت‌های انجیل لوقا و متی از تولد عیسی نمی‌توانند از نظر تاریخی دقیق باشند؟”

آیا عیسی توانایی خواندن داشته است؟
نوامبر 29, 2023
انجیل پطرس چه می گوید؟
نوامبر 29, 2023