منابع ما برای شناخت عیسای تاریخی کدامند؟

آیا کاتبان مسیحی متن عهد جدید را تغییر داده اند؟
نوامبر 29, 2023
خداوندی عیسی؟ و تولد او از باکره؟ کفر!
نوامبر 29, 2023