خداوندی عیسی؟ و تولد او از باکره؟ کفر!

منابع ما برای شناخت عیسای تاریخی کدامند؟
نوامبر 29, 2023
آیا روایت های عهد جدید از قیامت مسیح با هم در تناقض هستند؟
نوامبر 29, 2023