انجیل پطرس چه می گوید؟

“چرا روایت‌های انجیل لوقا و متی از تولد عیسی نمی‌توانند از نظر تاریخی دقیق باشند؟”
نوامبر 29, 2023
آیا کاتبان مسیحی متن عهد جدید را تغییر داده اند؟
نوامبر 29, 2023