آیا کاتبان مسیحی متن عهد جدید را تغییر داده اند؟

انجیل پطرس چه می گوید؟
نوامبر 29, 2023
منابع ما برای شناخت عیسای تاریخی کدامند؟
نوامبر 29, 2023