آیا عیسی توانایی خواندن داشته است؟

قسمت بیست و سوم
نوامبر 28, 2023
“چرا روایت‌های انجیل لوقا و متی از تولد عیسی نمی‌توانند از نظر تاریخی دقیق باشند؟”
نوامبر 29, 2023