آیا روایت های عهد جدید از قیامت مسیح با هم در تناقض هستند؟

خداوندی عیسی؟ و تولد او از باکره؟ کفر!
نوامبر 29, 2023
ایگناتیوس و نامه هایش
نوامبر 29, 2023