“آیا اناجیلی که امروزه می‌خوانیم همان نسخه‌ های هستند که توسط نویسندگان اولیه نگاشته شده بودند؟ خیر!”

انجیل Q چیست و چه محتوای دارد؟
نوامبر 29, 2023
در الهیات مسیحی، چندین رویکرد نسبت به “مفهوم الهام” وجود دارد؟ چرا این موضوع سوالات بی‌پایانی برای ما به جا می‌گذارد؟
دسامبر 1, 2023