کلیسا

مارس 24, 2024

مقدمه ای برمکتوبات پدران کلیسا

“اصطلاح ‘پدران کلیسا’ که برای همگان آشناست، به چه معناست؟ تعبیر سنتی این واژه به مجموعه‌ای از نوشته‌های باستانی در مسیحیت اولیه اشاره دارد که به عنوان قدیمی‌ترین شهادت‌ها از رهبران و اشخاص تأثیرگذار در مسیحیت، و فراتر از متون عهد جدید، باقی مانده‌اند پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این است که چرا اصطلاح ‘پدران کلیسا’ بکار رفته است؟ در فرهنگ ما، پدر به شخصی گفته می‌شود که پیش از ما وجود داشته و دارای تجربه بیشتری بوده است؛ کسی که در بسیاری از جنبه‌ها راهنمای ما بوده است. پدران […]
مارس 17, 2024

آیا عیسی تاریخ همان مسیح ایمان است؟ رویکری به منابع تاریخی و مشکلات آنها

در مطالعات مسیحیت و تاریخ، بحث در مورد «عیسی تاریخی» در مقابل «مسیح ایمان» یک موضوع مهم و پیچیده است که سال‌هاست مورد توجه پژوهشگران، مورخین، و الهی‌دانان قرار گرفته است. این بحث به بررسی و تفکیک شخصیت و زندگی عیسی مسیح بر اساس منابع تاریخی از آموزه‌ها و باورهایی که در طول قرون در ایمان مسیحی شکل گرفته است، می‌پردازد. عیسی تاریخی «عیسی تاریخی» اشاره دارد به کوشش‌هایی برای بازیابی شخصیت و زندگی عیسی بر اساس شواهد تاریخی و باستان‌شناسی، بدون تکیه بر متون دینی یا تفسیرهای بعدی. این […]