نسخه های خطی

نوامبر 29, 2023

آیا کاتبان مسیحی متن عهد جدید را تغییر داده اند؟

بارت ارمن محقق و پژوهشگر ارشد در زمینه عیسی تاریخی و نسخه های تاریخی عهد جدید می نویسد: بعضی از کاتبان عمداً تغییراتی در متون ایجاد کرده اند تا نکته الهیاتی را که مایل بوده اند را به متن اضافه کنند. او ادامه می دهد یکی دیگر از دلایل این موضوع  اختلافات الهیاتی بود که در روزگار خود کاتب وجود داشته است[1]. نقد نسخه های خطی[2] شامل چیزی بیشتر از مشخص کردن متون اصلی عهد جدید است. و نکته ای که باید به آن توجه جدی داشت این مهم است […]