متون اصلی

نوامبر 30, 2023

“آیا اناجیلی که امروزه می‌خوانیم همان نسخه‌ های هستند که توسط نویسندگان اولیه نگاشته شده بودند؟ خیر!”

“آیا اناجیلی که امروزه می‌خوانیم همان نسخه‌ های هستند که توسط نویسندگان اولیه نگاشته شده بودند؟ خیر!” یکی از موضوعاتی که برای سال‌ها محور مطالعات شخصی من بوده است، عهد جدید، مسیحیت اولیه، عیسای تاریخی و بررسی نسخه های خطی عهد جدید بوده اند، و باید اعتراف کنم که این موضوعات را با شور و علاقه زیادی همیشه دنبال کرده ام. جدا از اینکه باورمند به کار مسیح و عمل او بر صلیب هستم اما در مطالعات خود شاید گاهاً به نتیجه گیری های رسیده ام که باب دلم نبوده […]