مارسیونی ها

نوامبر 29, 2023

خداوندی عیسی؟ و تولد او از باکره؟ کفر!

آیا مسیحیتی که امروز با آن روربرو هستیم، همان مسیحیتی است که در قرون اولیه حاکم بوده است؟ آیا کتاب مقدس ما، بخصوص در قسمت دوم آن، عهد جدید با کتاب مقدس مسیحیانی که در قرن اول، دوم، سوم و حتی قرن چهارم داشته اند یکی است؟ آیا بینشی که امروز ما از شخص و کار عیسی ناصری بر صلیب داریم همان جهان بینی است که مسیحیان اولیه داشته اند؟ آیا مسیحیت ما همان شکلی بوده است که در گذشته وجود داشته است؟ در این مقاله قصد دارم وارد این […]