شورا

دسامبر 29, 2023

آریانیزم چیست؟ و آریوس که بود؟

آریانیزم چیست؟ و آریوس که بود؟ آریانیزم بدعتی است که الوهیت عیسی مسیح را انکار می کند. همانطور که مشخص است عنوان آریانیزم از نام شخصی مشتق شده است که این بدعت به نام او در تاریخ ماندگار است. آریوس در سال 270 میلادی بدنیا آمد او کشیش فصیحی در اسکندریه مصر بود که رهبری کلیسای بزرگی را به عهده داشت. تاریخ به ما می گوید که او باوری به ازلی بودن پسرخدا نداشت و بر این باور تاکید داشت که پسر اولین مخلوق پدر بوده است پیش از همه […]