انجیلQ

نوامبر 29, 2023

انجیل Q چیست و چه محتوای دارد؟

تقریباً در قرن چهارم بود که مسیحیان اولیه به اجماعی رسیدند که کدام یک از متون آنها میتواند الهامی خوانده شود و کدامین را باید به عنوان بدعت و انحراف در شناخت مسیحیت راست دین معرفی کنند. برای مسیحیان این روندی کاملاً ضروری بود زیرا در آن زمان بسیاری اناجیل، نامه ها و نوشته های دیگر نیز وجود داشتند که هر کدام ریشه خود را در سنت رسولان ادعا میکردند. برای خوانندگان مدرن شاید تنها نام این اناجیل باشند که به گوش رسیده اند اما محتوای بسیاری از این اناجیل […]