انجیل پطرس

نوامبر 29, 2023

انجیل پطرس چه می گوید؟

انجیل پطرس و داده های اخیر پژوهشگران همانطور که می دانیم در عهد جدید ما انجیلی به نام انجیل پطرس وجود ندارد اما، شاگرد ارشد عیسی مسیح بر اساس روایت های اناجیل بی شک پطرس خوانده شده است. اما در جهان مسیحیان اولیه انجیلی متولد میشود که نام رسول ارشد مسیح را بر خود دارد. در این مقاله به بررسی این انجیل خواهیم پرداخت. مسیحیان اولیه از اناجیل بسیار بیشتری نسبت به چهار انجیل ما اگاه بودند، تنها شکلی که ما بسیاری از این اناجیل را میشناسیم تنها از طریق […]