وحی

دسامبر 1, 2023

در الهیات مسیحی، چندین رویکرد نسبت به “مفهوم الهام” وجود دارد؟ چرا این موضوع سوالات بی‌پایانی برای ما به جا می‌گذارد؟

 چه رویکرد های به موضوع الهام در الهیات مسیحی وجود دارد؟ و چرا این موضوع سوالاتی بی جواب برای ما بجا می گذارد. در سده های اخیر و بعد از عصر روشنگری، کتاب مقدس از جهات متفاوت زیر ذره بین نقادان و منتقدان در شرق و غرب بوده است و اندیشه های مدرنیته دایما این کتاب را جراحی کرده است. نتیجه گیری چنین نقادانی انتساب خطاهای بی شماری به کتاب مقدس بوده است و شاید این اولین سوالی باشد که غالب غیر مسیحیان در برخورد با ایمان داران مسیحی از آنها می پرسند. من شخصا به عنوان یک […]