در الهیات مسیحی، چندین رویکرد نسبت به “مفهوم الهام” وجود دارد؟ چرا این موضوع سوالات بی‌پایانی برای ما به جا می‌گذارد؟

“آیا اناجیلی که امروزه می‌خوانیم همان نسخه‌ های هستند که توسط نویسندگان اولیه نگاشته شده بودند؟ خیر!”
نوامبر 30, 2023
انجیل یعقوب و داستان تولد مریم
دسامبر 1, 2023